สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู

ที่ รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน
1 39012001 หนองบัวพิทยาคาร
2 39012002 บ้านขามพิทยาคม
3 39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร
4 39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
5 39012005 โนนสังวิทยาคาร
6 39012006 โนนเมืองวิทยาคาร
7 39012007 กุดดู่พิทยาคม
8 39012008 หนองเรือพิทยาคม
9 39012009 ยางหล่อวิทยาคาร
10 39012010 กุงแก้ววิทยาคาร
11 39012011 นากอกวิทยาคาร
12 39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร
13 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
14 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
15 39022002 นาวังศึกษาวิช
16 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์
17 39022004 ดงมะไฟวิทยาคม
19 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม
20 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
21 39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม
22 42012001 เลยพิทยาคม
23 42012002 เลยอนุกูลวิทยา
24 42012003 นาอ้อวิทยา
25 42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์
26 42012005 นาด้วงวิทยา
27 42012006 เชียงคาน
28 42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์
29 42012008 ธาตุพิทยาคม
30 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
31 42012010 ปากชมวิทยา
32 42012011 เชียงกลมวิทยา
33 42012012 คอนสาวิทยา
34 42012013 วังโพนงามวิทยา
35 42012014 พระแก้วอาสาวิทยา
36 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา
37 42012016 นาแห้ววิทยา
38 42012017 ภูเรือวิทยา
39 42012018 ท่าลี่วิทยา
40 42022002 ศรีสงครามวิทยา
41 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม
42 42022005 ภูหลวงวิทยา
43 42022006 สันติวิทยาสรรพ์
44 42022007 เอราวัณวิทยาคม
45 42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา
46 42022010 วังทรายขาววิทยา
47 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม
48 42022012 เขาหลวงวิทยา
49 42022013 เซไลวิทยาคม
50 42022014 ผาน้อยวิทยาคม
51 42022015 เลยสว่างวิทยาคม
52 42022016 หนองหินวิทยาคม
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

334 ม. 4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000